Pravidla soutěže

I. Vyhlašovatel: MUDr. Tomáš Doležal
PLASTICKÁ CHIRURGIE PRAHA
IČ: 62887467
DIČ: CZ6701161940
Národní 32
110 00 Praha 1
 
II. Předmět veřejné soutěže: provedení plastické operace za symbolickou cenu 4999,-Kč, na základě popsaného životního příběhu soutěžící, kde soutěžící pravdivě popíše svůj dosavadní život a současně osvětlí důvody, které vedou k uskutečnění plastické operace.
 
III. Ceny veřejné soutěže:
plastické operace a to:
  • Facelift
  • Plastické operace čela, nosu, očních víček a uší
  • Modelace prsou, zvětšení a zmenšení
  • Plastika břicha
  • Liposukce
  • Plastická operace stehen a paží
Soutěžící má nárok, dle podmínek uvedených v této veřejné soutěži a poté, co bude její životní příběh vybrán vyhlašovatelem jako vítězný, pouze na jednu plastickou operaci v ceně 4999,-Kč a to na plastickou operaci, kterou soutěžící sama navrhne v zaslaném životním příběhu. V ceně plastické operace je zahrnuta pouze hodnota operatérské práce, a není zahrnut použitý materiál, pobyt na klinice, narkóza, předoperační vyšetření, dopravné náklady soutěžící, ubytování soutěžící, náhrady související s nepřítomností soutěžící v zaměstnání nebo jiné náklady, které vzniknou na straně soutěžící.
 
IV. Podmínky veřejné soutěže:
1. Soutěžící veřejné soutěže může být jen fyzická osoba, mající trvalé bydliště na území České republiky, která
a) dosáhla věku 18 let (tj. nejpozději v den zaslání svého příběhu dosáhla věku 18 let) nebo
b) nedosáhla věku 18 let, ale zákonní zástupci této osoby vysloví souhlas s účastí nezletilé ve veřejné soutěži a to samostatným e-mailem zaslaným z e-mailové adresy zákonných zástupců. V případě, že vyhlašovatelem veřejné soutěže bude vybrán příběh soutěžící, která nedosáhla zletilosti ke dni vyhlášení výsledků veřejné soutěže, bude proveden další postup k uskutečnění plastické operace pouze po písemném souhlasu zákonných zástupců soutěžící. Za nezletilou může životní příběh zaslat i její zákonný zástupce, přičemž se na nezletilou hledí jako na soutěžící dle podmínek uvedených v této veřejné soutěži, přičemž písemný souhlas dle předcházející věty tímto zůstává nedotčen.
 
2. Soutěžící zašle způsobem a v rozsahu uvedeném v podmínkách veřejné soutěže svůj životní příběh, ve kterém současně popíše důvody, které ji vedou k uskutečnění konkrétní plastické operace.
 
3. Soutěžící zašle svůj příběh v termínu 22. 10. 2012 - 20. 11. 2012 (včetně) prostřednictvím e-formuláře na stránce http://www.plastikapraha.cz/cz/novy-zivot-diky-plastice/novy-zivot-diky-plastice-ii.html a zašle fotografie problematických partií (zepředu, z boku) ve formátu .jpg nebo .gif, vložené do formuláře jako příloha.
 
4. Soutěžící v e-formuláři uvede své jméno a příjmení a bydliště, e-mailovou adresu a jeho odesláním potvrzuje souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžící pro účely veřejné soutěže. Soutěžící dále
 
pro případ, že vyhraje plastickou operaci, projeví jednoznačný a neodvolatelný souhlas se zveřejněním zaslaného příběhu a souhlas s výhradním užíváním autorských práv k příběhu vyhlašovatelem veřejné soutěže po dobu 10 let počínaje dnem zveřejnění výsledků veřejné soutěže, přičemž úplata za poskytnutí užívání výhradních autorských práv je zahrnuta v nákladech plastické operace, které hradí vyhlašovatel veřejné soutěže. Jakékoliv jiné úplaty za výhradní užívání autorských práv k příběhu soutěžící, soutěžící nenáleží a pro případ, že by ke zveřejnění příběhu soutěžící nedošlo, nemá soutěžící nárok na jakékoliv plnění od vyhlašovatele veřejné soutěže.
 
5. Soutěžící se dále pro případ, že vyhraje plastickou operaci, zavazuje zúčastnit natočení video příběhu a projeví jednoznačný a neodvolatelný souhlas s využitím a zveřejněním fotodokumentace nebo video záběrů z praktického provádění plastické operace vyhlašovatelem veřejné soutěže. Úplata za zveřejnění nebo využití fotodokumentace nebo video záběrů z praktického provádění operace vyhlašovatelem veřejné soutěže je zahrnuta v nákladech plastické operace, které hradí vyhlašovatel veřejné soutěže. Jakékoli jiné úplaty ze strany vyhlašovatele veřejné soutěže, za výhradní užívání fotodokumentace nebo video záběrů z praktického provádění plastické operace soutěžící nenáleží.
 
6. Soutěžící odpovídá za obsah přihlašovaného příběhu, který nesmí obsahovat jakékoliv údaje, informace nebo okolnosti, které byly získány v rozporu s přísl. právními předpisy, nebo by obsahovaly údaje nebo informace o třetích osobách bez jejich výslovného souhlasu nebo by byly neetické nebo odporovaly právním předpisům. V případě, že by z uvedených titulů stát, státní instituce, jakákoliv právnická nebo fyzická osoba uplatňovala jakékoliv nároky, odpovídá za ně v plném rozsahu soutěžící.
V případě, že by soutěžící zneužila informace o třetích osobách bez jejich výslovného souhlasu nebo využila by informace nebo údaje od třetích osob, které již byly nebo můžou být zveřejňovány, nebo v případě, že soutěžící použije část nebo celý životní příběh, který prožila třetí osoba a to bez jejího výslovného souhlasu, odpovídá soutěžící za škodu vzniklou v důsledku takovéhoto porušení a pro případ, že by došlo k provedení operace vyhlašovatelem soutěžiteli, zavazuje se soutěžící uhradit vzniklou škodu, včetně nákladů provedené operace v plné výši.
 
7. Vyhlašovatel veřejné soutěže nejpozději do 3. 12. 2012 vybere 12 nejzajímavějších příběhů, především z hlediska potřebnosti a odůvodnění plastické operace a oznámí vítěze na stránkách www.plastikapraha.cz, Facebooku Plastika Praha a Nový život díky plastice a u mediálních partnerů a zašle výhercům oznámení o výsledku veřejné soutěže s tím, že následně bude domluvený termín předoperační konzultace s vítězem veřejné soutěže a po jejím pozitivním výsledku termín předoperačního vyšetření a po pozitivním výsledku i termín provedení plastické operace. V případě, že dle odst. 8 tohoto článku, nebude realizovaná plastická operace u vítěze veřejné soutěže je vyhlašovatel veřejné soutěže oprávněn plastickou operaci neprovádět.
 
8. Vyhlašovatel veřejné soutěže si vyhrazuje právo plastickou vybranou operaci u soutěžící, které příběh byl vybrán vyhlašovatelem jako vítězný, neprovést v případě, že:
  • předoperační vyšetření soutěžící budou odůvodňovat rozhodnutí, plastickou operaci neprovést nebo
  • předoperační konzultace mezi soutěžící a vyhlašovatelem bude odůvodňovat rozhodnutí, plastickou operaci neprovést nebo
  • zdravotní stav soutěžící, bude dle posouzení vyhlašovatele odůvodňovat rozhodnutí, plastickou operaci z důvodů ohrožení zdraví nebo života soutěžící, plastickou operaci neprovést nebo
  • jiné okolnosti na straně soutěžící (např. porušení podmínek veřejné soutěže nebo změna podmínek nebo okolností na straně soutěžitele, zaslání více jak jednoho životního příběhu, zaslání nepravdivých nebo zavádějících informací atd.), dle posouzení vyhlašovatele, odůvodňovat rozhodnutí vyhlašovatele soutěže plastickou operaci neprovést.